Care Sector

Verantwoorde zorg onder alle omstandigheden

De Care Sector bevat meerdere partners. Op deze pagina plaatsen wij informatie voor en door deze sector wat betrekking heeft op zorgcontinuïteit in relatie tot veiligheid.

Zorgcontinuïteit
Crisisbestrijding is gelukkig geen dagelijkse kost voor zorginstellingen zoals:

 • verpleeg- en verzorgingshuizen,
 • gehandicapten zorg,
 • GGz instellingen,
 • revalidatiecentra,
 • thuiszorg organisaties.

Maar als zich een incident voordoet, komt er veel op instellingen af. Zijn organisaties hier goed op voorbereid? Kunnen de medewerkers verantwoorde zorg blijven leveren? Weten ze ook als alle zorgdossiers in vlammen opgaan welke medicijnen cliënten nodig hebben? Wat doet de organisatie wanneer een infectieziekte uitbreekt en ook personeel ziek is? Uit deze vragen spreekt dat crises en incidenten veel invloed kunnen hebben op zorgvragen en zorgaanbod en daarmee op de continuïteit van zorg.

Meest gestelde vragen

Heeft u vragen over de continuïteit van zorg tijdens een ramp of incident, kijk dan of uw vraag hieronder wordt beantwoord.

Welke gevolgen kunnen rampen hebben?

Omdat elke crisis anders verloopt en geen enkele op de vorige lijkt, is het onmogelijk plannen te maken die in alle omstandigheden effectief zijn. Om toch zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn, worden zeven gevolgen onderscheiden waarmee organisaties tijdens crises te maken kunnen krijgen:

 1. sluiting van (delen van) de locatie
 2. verplaatsing van cliënten
 3. groot aanbod van cliënten
 4. tekort aan personeel
 5. uitbraak infectieziekten
 6. uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen
 7. logistieke stagnatie

Wat zegt de wet over dit onderwerp?

Zorginstellingen zijn ook tijdens crises zelf verantwoordelijk voor continuering van verantwoorde, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorgverlening, afgestemd op de behoeften van cliënten. Zorginstellingen moeten alle informatie over hun inzet en de voorbereiding daarop verstrekken aan het bestuur van de Veiligheidsregio.

Wettelijk is de GHOR verantwoordelijk voor:

 • coördinatie, aansturing en regie van geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 • advisering van andere overheden en organisaties en afspraken maken met zorginstellingen in de regio over de voorbereiding op crisissituaties.

Welke verantwoordelijkheden hebben zorginstellingen?

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding op crisissituaties. Die voorbereiding bestaat uit bewustwording, opstellen van plannen en regelmatige oefening hiervan.

Welke hulpmiddelen stelt de GHOR beschikbaar?

De tool ‘Zorgcontinuïteit in Balans’ van de GHOR helpt zorginstellingen bij hun voorbereiding op rampen en crisis met aanknopingspunten om tot operationele planvorming zorgcontinuïteit te komen. Ook zorgt deze tool voor ondersteuning tijdens calamiteiten en crisis waarbij zich één van zeven scenario’s voordoet (achtergrondinformatie over deze scenario’s is te vinden in de Leidraad COBRA uit 2012).

Wat doet de GHOR tijdens (grote) incidenten?
 • de GHOR legt verbindingen met geneeskundige partners – zoals ambulancedienst, GGD en ziekenhuizen – en hulpdiensten als politie en brandweer. De GHOR zorgt voor een gecoördineerd optreden van de betrokken diensten.
 • bij incidenten of calamiteiten wordt de dienstdoende Officier van Dienst-Geneeskundig (OvD-G) gealarmeerd. De GHOR is binnen 30 minuten na alarmering ter plaatse en inzetbaar. De OvD-G zorgt voor coördinatie tussen de aanwezige hulpdiensten, leidinggevenden van instellingen en afstemming met de politie en brandweer. De OvD-G zorgt op de locatie van het incident ook voor coördinatie van de geneeskundige hulpverlening, met name de ambulancezorg.
 • de GHOR verzorgt de informatievoorziening bij bestrijding van incidenten, onder meer door informatie van de betrokken organisaties te delen.
 • als er sprake is van een effect gebied wordt in het Regionaal Coördinatie Centrum te Dordrecht binnen een uur een regionaal operationeel team (ROT) ingericht. De GHOR is hierin vertegenwoordigd door de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ). De sectie GHOR ondersteunt de ACGZ in zijn werkzaamheden.

Meer vragen?

Worden uw vragen niet helemaal beantwoord, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Artikelen van Care Sector

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging