Care Sector

Verantwoorde zorg onder alle omstandigheden

De Care Sector bevat meerdere partners. Op deze pagina plaatsen wij informatie voor en door deze sector wat betrekking heeft op zorgcontinuïteit in relatie tot veiligheid.

Zorgcontinuïteit
Crisisbeheersing is gelukkig geen dagelijkse kost voor zorginstellingen zoals:

 • verpleeg- en verzorgingshuizen,
 • gehandicapten zorg,
 • GGz instellingen,
 • revalidatiecentra,
 • thuiszorg organisaties.

Maar als zich een incident voordoet, komt er veel op instellingen af. Zijn organisaties hier goed op voorbereid? Kunnen de medewerkers verantwoorde zorg blijven leveren? Weten ze ook als alle zorgdossiers in vlammen opgaan welke medicijnen cliënten nodig hebben? Wat doet de organisatie wanneer een infectieziekte uitbreekt en ook personeel ziek is? Uit deze vragen spreekt dat crises en incidenten veel invloed kunnen hebben op zorgvragen en zorgaanbod en daarmee op de continuïteit van zorg.

Meest gestelde vragen

Heeft u vragen over de continuïteit van zorg tijdens een ramp of incident, kijk dan of uw vraag hieronder wordt beantwoord.

Welke gevolgen kunnen rampen hebben?

Omdat elke crisis anders verloopt en geen enkele op de vorige lijkt, is het onmogelijk plannen te maken die in alle omstandigheden effectief zijn. Om toch zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn, worden zeven gevolgen onderscheiden waarmee organisaties tijdens crises te maken kunnen krijgen:

  1. sluiting van (delen van) de locatie
  2. verplaatsing van cliënten
  3. groot aanbod van cliënten
  4. tekort aan personeel
  5. uitbraak infectieziekten
  6. uitval nutsvoorzieningen
  7. digitale verstoring
  8. logistieke stagnatie

Wat zegt de wet over dit onderwerp?

Zorginstellingen zijn ook tijdens crises zelf verantwoordelijk voor continuering van verantwoorde, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorgverlening, afgestemd op de behoeften van cliënten. Zorginstellingen moeten alle informatie over hun inzet en de voorbereiding daarop verstrekken aan het bestuur van de Veiligheidsregio.

Wettelijk is de GHOR verantwoordelijk voor:

 • coördinatie, aansturing en regie van geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 • advisering van andere overheden en organisaties en afspraken maken met zorginstellingen in de regio over de voorbereiding op crisissituaties.

Welke verantwoordelijkheden hebben zorginstellingen?

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding op crisissituaties. Die voorbereiding bestaat uit bewustwording, opstellen van plannen en regelmatige oefening hiervan.

Welke hulpmiddelen stelt de GHOR beschikbaar?

De leidraad ‘Zorgcontinuïteit in Balans’ van de GHOR helpt zorginstellingen bij hun voorbereiding op rampen en crisis met aanknopingspunten om tot operationele planvorming zorgcontinuïteit te komen. Ook zorgt deze leidraad voor ondersteuning tijdens calamiteiten en crisis waarbij zich één van acht scenario’s voordoet.

Wat doet de GHOR tijdens (grote) incidenten?
 • de GHOR legt verbindingen met geneeskundige partners – zoals ambulancedienst, GGD en ziekenhuizen – en hulpdiensten als politie en brandweer. De GHOR zorgt voor een gecoördineerd optreden van de betrokken diensten.
 • bij incidenten of calamiteiten wordt de dienstdoende Officier van Dienst-Geneeskundig (OvD-G) gealarmeerd. De GHOR is binnen 30 minuten na alarmering ter plaatse en inzetbaar. De OvD-G zorgt voor coördinatie tussen de aanwezige hulpdiensten, leidinggevenden van instellingen en afstemming met de politie en brandweer. De OvD-G zorgt op de locatie van het incident ook voor coördinatie van de geneeskundige hulpverlening, met name de ambulancezorg.
 • de GHOR verzorgt de informatievoorziening bij bestrijding van incidenten, onder meer door informatie van de betrokken organisaties te delen.
 • als er sprake is van een effect gebied wordt in het Regionaal Coördinatie Centrum te Dordrecht binnen een uur een regionaal operationeel team (ROT) ingericht. De GHOR is hierin vertegenwoordigd door de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ). De sectie GHOR ondersteunt de ACGZ in zijn werkzaamheden.

Meer vragen?

Worden uw vragen niet helemaal beantwoord, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Zorgcontinuïteit in Balans

Waarom een zorgcontinuïteitsplan?

In Nederland heeft de afgelopen decennia een aantal grote incidenten plaatsgevonden die impact gehad hebben op de zorgsector. Het gaat dan met name over incidenten met meerdere slachtoffers zoals een grote brand in een zorginstelling. Daarnaast zijn er incidenttypen van langere duur zoals bijvoorbeeld de COVID-19-pandemie waarbij de zorgcontinuïteit in bepaalde situaties niet gegarandeerd kon worden. De volledige zorgsector ondervond toen de negatieve gevolgen van zo’n groot incident. Er zijn talloze voorbeelden te beschrijven in binnen- en buitenland waaruit blijkt dat een goede voorbereiding noodzakelijk is om effecten van mogelijke incidenten te beperken.

Een ramp of crisis bij een zorginstelling laat zich niet altijd voorspellen, maar als het gebeurt, kan de impact groot zijn. Het is daarom van belang dat zorginstellingen voorbereid zijn om goede zorg te kunnen blijven bieden onder alle omstandigheden.

Enerzijds wordt van de zorginstelling gevraagd om incidenten, waarbij de oorzaak en/of gevolg binnen de eigen muren ligt, te kunnen managen. Anderzijds kan een externe oorzaak zoals brand in de omgeving met rook richting de instelling grote gevolgen hebben voor een zorginstelling, waarop snel en accuraat moet worden gereageerd. Daarnaast kan de zorginstelling anticiperen op (en hulp bieden bij) de toegenomen zorgvraag van een collega-zorginstelling.

Met dit plan biedt GGD GHOR Nederland een handvat aan zorginstellingen om het individuele zorgcontinuïteitsplan te ontwikkelen of aan te scherpen. Het format beschrijft welke belangrijke zaken tijdens of na een incident al op voorhand geregeld kunnen worden om goede zorg te blijven leveren. Dit format vervangt niet het bedrijfshulpverleningsplan of ontruimingsplan, maar is complementair aan deze plannen. Deze onderdelen kunnen wel deel uitmaken van een integraal crisisplan.

Voor de continuïteit van goede zorg is het aan te bevelen om het actualiseren van het zorgcontinuïteitsplan in de beleidscyclus op te nemen en periodiek dit plan samen met andere onderdelen van het integraal crisisplan te beoefenen. Daarnaast kunt u altijd contact leggen met het GHOR-bureau als u vragen heeft over de beschreven onderwerpen.

Een kader

Dit document biedt zorginstellingen een kader om op gestructureerde wijze een zorgcontinuïteitsplan te maken. Het faciliteert zorginstellingen bij het maken van een inventarisatie van essentiële zaken die van belang kunnen zijn bij een mogelijke crisis/ incident in de betreffende zorginstelling of waar deze effecten van ondervindt. Door op voorhand de inventarisatie uit te voeren en maatregelen vast te leggen in het zorgcontinuïteitsplan, kan de zorginstelling bij een mogelijke crisis of incident optimaal waarborgen dat de zorgcontinuïteit, gegeven de omstandigheden op dat moment, verantwoord gecontinueerd wordt. Het zorgcontinuïteitsplan vormt een onderdeel van het integraal crisisplan. Uw BHV-plan en een bedrijfscontinuïteitsplan maken het integraal crisisplan compleet.

Dit zorgcontinuïteitsplan is door de landelijke werkgroep zorgcontinuïteit opgesteld om alle care-instellingen in Nederland een eenduidig kader te bieden bij de voorbereiding op rampen en crises.

Bekijk hier ZiB deel 1
Bekijk hier ZiB deel 2
Bekijk hier ZiB deel 3

Artikelen van Care Sector

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging