Dit doen we!

Overzicht van onze kerntaken

De GHOR is ....

… de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast adviseert de GHOR andere overheden en organisaties op dit gebied. De GHOR werkt namens de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun inwoners.

De zes kerntaken van de GHOR

De minimale wettelijke GHOR-taken

 • Beleid

  Beleid en prestatieafspraken

  De GHOR-taken worden uitgevoerd op basis van wettelijke taken, vastgesteld bestuurlijk beleid en prestatieafspraken passend binnen het kwaliteitszorgsysteem. De DPG legt verantwoording af aan het bestuur van de VRZHZ.

 • Planvorming

  Voorbereidende planvorming

  De planvorming is afgestemd met de ketenpartners in de “Witte Kolom” en met de multidisciplinaire partners. De plannen zijn actueel met als doel het gezamenlijk voorbereiden op een mogelijke grootschalige inzet.

 • Preventie

  Preventie

  De GHOR adviseert het bestuur bij de besluitvorming voor het verstrekken van vergunningen. Het adviseren heeft als doel het voorkomen van grootschalige genees- en gezondheidskundige incidenten.

 • Preparatie

  Preparatie

  Zorgpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en crises. De GHOR rapporteert het bestuur van de VRZHZ over de mate van deze voorbereiding.

 • Opleiden

  Opleiden, trainen en oefenen

  De hoogwaardige GHOR crisisorganisatie is met GHOR specifieke opleiding, training en mono- en multidisciplinaire oefeningen bevoegd en bekwaam om 24×7 haar taak uit te voeren.

 • Nazorg

  Repressie en nazorg

  De GHOR coördineert de gezondheidszorg bij rampen en crises. Hierdoor krijgen slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg van de juiste hulpdiensten.

Zorgrisicoprofiel

prioriteren van risico's

Voorbereid zijn op risico’s in de geneeskundige keten of individuele zorgorganisaties en de continuïteit van zorg waarborgen

Dat is de gezamenlijke uitdaging waar elke GHOR regio voor staat bij een ramp en/of crises. Om te weten waar die risico’s en kwetsbaarheden liggen zijn verschillende regio’s bezig met het opstellen van een Zorgrisicoprofiel. Zo ook in de regio Zuid-Holland Zuid.

Wat is een Zorgrisicoprofiel?
Bij een Zorgrisicoprofiel brengt de GHOR samen met haar ketenpartners in kaart welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg in onze regio. Aan de hand van deze crisistypen wordt in kaart gebracht waar mogelijke knelpunten in de zorg liggen en welke consequenties deze hebben voor het gehele zorgsysteem.

Bekijk hier de pagina van het Zorgrisicoprofiel ZHZ

portefeuillehouder GHOR

GGDGHOR crisisorganisatie

.. klaar voor het 'echte' werk

Gezamenlijke crisisorganisatie GGDGHOR Zuid-Holland Zuid

De organisatie is ontstaan uit samenvoeging van de crisisorganisaties van de GGD en de GHOR en is verantwoordelijk voor de opgeschaalde geneeskundige- en gezondheidskundige hulpverlening bij rampen en crises en de afwikkeling hiervan.

De crisisorganisatie van de GHOR kende twee processen: acute zorg en publieke zorg. De GGD verzorgde vanuit de eigen verantwoordelijkheid de invulling van de publieke zorg. Processen als infectieziektenbestrijding, psychosociale nazorg, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek. De kracht van de GHOR ligt in crisismanagement en die van de GGD bij de inhoudelijke processen op het gebied van publieke zorg. Bundeling van de krachten geeft de organisatie de beschikking over een grotere pool van deskundigen, daarnaast worden opleidingen, trainingen en oefeningen efficiënter georganiseerd.

De verantwoordelijke besturen van de Veiligheidsregio ZHZ en de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn in 2018 akkoord gegaan met de instelling van deze gezamenlijke crisisorganisatie.

De positionering..

..en afstemming van de GHOR

De rol van de DPG

De zorgketen is opgebouwd uit diverse, autonome partijen. Deze hebben allemaal een eigen rol en verschillende verantwoordelijkheden in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een vlotte, adequate en eenduidige aansturing van de GHOR-keten is essentieel.

De Directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke GHOR-taken. In de voorbereidingsfase wordt de DPG ondersteund door het GHOR-team.
De GHOR doet dat in opdracht van het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en onder leiding van de DPG. Het bestuur van de DG&J stelt, in afstemming met het bestuur VRZHZ, de DPG aan.

Evenementen

.. en de veiligheid

De rol van de GHOR

Met het organiseren van een evenement doen organisaties en gemeenten er alles aan om de bezoekers een zo plezierig mogelijke tijd te laten beleven. Maar wat als iemand onwel wordt tijdens de kerstmarkt of een blessure oploopt bij een hardloopwedstrijd? Kan een ambulance een slachtoffer nog wel op tijd bereiken als een binnenstad is afgesloten vanwege een evenement? Zijn er richtlijnen voor de hygiëne bij meerdaagse evenementen?

Bekijk hier wanneer de GHOR advies geeft

Kwaliteit

Transparant en efficiënt werken

Kwaliteitsmanagementsysteem

De GHOR Zuid-Holland Zuid staat voor kwaliteit. Vanaf april 2005 t/m 2022 heeft de organisatie gewerkt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem.

Met ingang van 2023 wordt het GHOR bureau niet meer getoetst door een extern auditbureau. Ook zonder deze toets blijft de GHOR continue aandacht houden voor de kwaliteit van de werkprocessen en wordt gewerkt met een kwaliteitscyclus (PDCA-cyclus). Deze cyclus zorgt er onder andere voor dat bij veranderingen of afwijkingen van eerdere werkwijzen of afspraken, de GHOR deze evalueert, aanpast en verbetert, zodat de kwaliteit van het werk aansluit bij hetgeen onze partners van ons vragen.

Portefeuillehouder GHOR

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging