Zorgrisicoprofiel

Zuid-Holland Zuid

Voorbereid zijn op risico’s in de geneeskundige kolom en de continuïteit van zorg waarborgen. Dat is de gezamenlijke uitdaging waar we in de zorgketen voor staan bij een ramp en/of crises.
Om te weten waar die risico’s liggen is de GHOR ZHZ samen met haar ketenpartners aan de slag gegaan met het opstellen van een Zorgrisicoprofiel voor Zuid-Holland Zuid.

Wat is een zorgrisicoprofiel?

Een Zorgrisicoprofiel geeft weer welke crisistypen en kwetsbaarheden het meest relevant zijn voor de acute en niet acute zorg in de regio. Aan de hand van deze crisistypen wordt in kaart gebracht waar mogelijke knelpunten in de zorg liggen en welke consequenties deze hebben voor het gehele zorgsysteem.

Waarom een zorgrisicoprofiel?

Het Zorgrisicoprofiel geeft inzicht in waar de geneeskundige keten het meest kwetsbaar is ten tijde van een ramp en/of crisis. Aan de hand daarvan kunnen we met elkaar prioriteiten stellen ten aanzien van de preventie van incidenten of de voorbereiding op incidenten. Het is het vervolg op de eerder vastgestelde risicogerichte benadering. Het Zorgrisicoprofiel geeft ons een gezamenlijke focus in de geneeskundige keten en zorgt ervoor dat we voorbereid zijn om de best mogelijke zorg te kunnen verlenen tijdens een ramp en/of crisis.

De gesprekken over het opstellen van een Zorgrisicoprofiel verstevigen de samenwerking bij de voorbereiding op opgeschaalde zorg en bevorderen de onderlinge informatie-uitwisseling. Ook ondersteunt het Zorgrisicoprofiel de besturen van de Veiligheidsregio ZHZ en zorgpartners in de besluitvorming rondom de disbalansen in vraag en aanbod van zorg bij rampen en crises.

zwarte bladzijde

De projectorganisatie

GHOR ZHZ is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het hele proces: het uiteindelijk selecteren van incidenttypen, het organiseren van een verdiepingssessie met alle betrokkenen, het opstellen van incidentbeschrijvingen, het analyseren van de data en het opstellen van het einddocument ‘Zorgrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid’. In dit proces werken we nauw samen met zorgpartners, met het ROAZ en met GHOR Zeeland en Rotterdam-Rijnmond.

Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te denken, dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Jos Bal.

 

Ketenpartners

Onze zorgpartners hebben een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Zorgrisicoprofiel. Het profiel moet namelijk helpend zijn om als regio weerbaarder te worden. We gaan dan ook graag samen met onze partners in gesprek om het traject zo goed mogelijk aan te laten sluiten op alles wat er al is.

De zorgpartners die we hierbij betrekken, zijn regionale ziekenhuizen, huisartsenposten, huisartsen, verloskunde, GGZ, GGD ZHZ, Gehandicaptenzorg, Regionale Ambulance Voorziening, Meldkamer ambulancezorg en de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Stappenplan

Hier staan we nu

We zijn goed op weg met het Zorgrisicoprofiel. Na veel gesprekken met onze zorgpartners en bronnenonderzoek te hebben verricht, hebben we de eerste fase vrijwel afgerond. De zomervakantie gebruiken we om deze eerste fase af te ronden en de tweede fase voor te bereiden.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten sinds start van het traject:

  • Op 23 februari 2023 is het plan van het Zorgrisicoprofiel besproken in de bestuursvergadering van Drechtzorg.
  • Op 6 maart is het Zorgrisicoprofiel besproken in het kernteam ZHZ. De voorgeselecteerde crisis- en incidenttypen zijn tijdens dit overleg bij de vertegenwoordigers van de verschillende zorgsectoren neergelegd.
  • In maart rangschikten de zorgpartners de crisis- en incidenttypen op relevantie zodat we hier vervolgens maatgevende incidentbeschrijvingen van kunnen schrijven.
    Tijdens deze fase betrekken we risicoanalyses van zorginstellingen en expertanalyses om de kwaliteit te waarborgen.
  • In april hebben verschillende sector overleggen plaatsgevonden om met vertegenwoordigers van de sectoren succesfactoren en aandachtsgebieden te signaleren.
  • In mei zijn we bezig om de eerste resultaten te analyseren. Dit reflecteren we met de zorgpartners. Hierna gaan we de volgende fase in van het project.
  • In de zomervakantie gaan we aan de slag met de analyse van alle resultaten tot nu toe. Daarnaast bereiden wij de volgende fase van het zorgrisicoprofiel door. Het gaat hierbij met name over de voorbereiding op scenariodoorleving met de zorgsectoren.

Stagiaire

Tijdens de eerste fase van het opstellen van het Zorgrisicoprofiel hebben wij hulp gehad van een stagiaire: Britt Buijssen.

Inmiddels heeft Britt ons GHOR bureau verlaten. Met een 9 is ze afgestudeerd op het onderwerp van het Zorgrisicoprofiel, waarbij ze een concept Zorgrisicoprofiel gemaakt heeft. Geïnteresseerd naar haar eindwerk? Britt haar eindwerk is hier te vinden.

Voor het Zorgrisicoprofiel hebben we ook een filmpje gemaakt over de achtergrond en het project tot nu toe.

Zorgrisicoprofiel GHOR ZHZ from Veiligheidsregio ZHZ on Vimeo.

 

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging