Zorgrisicoprofiel

Zuid-Holland Zuid

Voorbereid zijn op risico’s in de geneeskundige kolom en de continuïteit van zorg waarborgen. Dat is de gezamenlijke uitdaging waar we in de zorgketen voor staan bij een ramp en/of crises.
Om te weten waar die risico’s liggen is de GHOR ZHZ samen met haar ketenpartners aan de slag gegaan met het opstellen van een Zorgrisicoprofiel voor Zuid-Holland Zuid.

Wat is een zorgrisicoprofiel?

Een Zorgrisicoprofiel geeft weer welke crisistypen en kwetsbaarheden het meest relevant zijn voor de acute en niet acute zorg in de regio. Aan de hand van deze crisistypen wordt in kaart gebracht waar mogelijke knelpunten in de zorg liggen en welke consequenties deze hebben voor het gehele zorgsysteem.

Waarom een zorgrisicoprofiel?

Het Zorgrisicoprofiel geeft inzicht in waar de geneeskundige keten het meest kwetsbaar is ten tijde van een ramp en/of crisis. Aan de hand daarvan kunnen we met elkaar prioriteiten stellen ten aanzien van de preventie van incidenten of de voorbereiding op incidenten. Het is het vervolg op de eerder vastgestelde risicogerichte benadering. Het Zorgrisicoprofiel geeft ons een gezamenlijke focus in de geneeskundige keten en zorgt ervoor dat we voorbereid zijn om de best mogelijke zorg te kunnen verlenen tijdens een ramp en/of crisis.

De gesprekken over het opstellen van een Zorgrisicoprofiel verstevigen de samenwerking bij de voorbereiding op opgeschaalde zorg en bevorderen de onderlinge informatie-uitwisseling. Ook ondersteunt het Zorgrisicoprofiel de besturen van de Veiligheidsregio ZHZ en zorgpartners in de besluitvorming rondom de disbalansen in vraag en aanbod van zorg bij rampen en crises.

zwarte bladzijde

De projectorganisatie

GHOR ZHZ is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het hele proces: het uiteindelijk selecteren van incidenttypen, het organiseren van een verdiepingssessie met alle betrokkenen, het opstellen van incidentbeschrijvingen, het analyseren van de data en het opstellen van het einddocument ‘Zorgrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid’. In dit proces werken we nauw samen met zorgpartners, met het ROAZ en met GHOR Zeeland en Rotterdam-Rijnmond.

Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te denken, dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Linda Morelissen.

 

Ketenpartners

Onze zorgpartners hebben een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Zorgrisicoprofiel. Het profiel moet namelijk helpend zijn om als regio weerbaarder te worden. We gaan dan ook graag samen met onze partners in gesprek om het traject zo goed mogelijk aan te laten sluiten op alles wat er al is.

De zorgpartners die we hierbij betrekken, zijn regionale ziekenhuizen, huisartsenposten, huisartsen, verloskunde, GGZ, GGD ZHZ, Gehandicaptenzorg, Regionale Ambulance Voorziening, Meldkamer ambulancezorg en de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Hier staan we nu

We zijn goed op weg met het Zorgrisicoprofiel. Na een intensief en interessant traject met alle ketenpartners, zijn we inmiddels in de afrondende/schrijffase.

In de eerste sessies met de zorgsectoren zoemden we in op de prioritering van de incidenttypes. Aan het einde van 2023 hielden we doorleefsessies met een afvaardiging per zorgsector. In november spraken de verschillende zorgsectoren met elkaar in een integrale bijeenkomst over de uitkomsten, de onderlinge raakvlakken en het vervolg van dit traject. Gedurende het jaar stemden we het traject af met het ROAZ en GHOR RR en Zeeland.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten sinds start van het traject:

 • Op 23 februari 2023 is het plan van het Zorgrisicoprofiel besproken in de bestuursvergadering van Drechtzorg.
 • Op 6 maart is het Zorgrisicoprofiel besproken in het kernteam ZHZ. De voorgeselecteerde crisis- en incidenttypen zijn tijdens dit overleg bij de vertegenwoordigers van de verschillende zorgsectoren neergelegd.
 • In maart rangschikten de zorgpartners de crisis- en incidenttypen op relevantie zodat we hier vervolgens maatgevende incidentbeschrijvingen van kunnen schrijven.
  Tijdens deze fase betrekken we risicoanalyses van zorginstellingen en expertanalyses om de kwaliteit te waarborgen.
 • In april vonden verschillende sectoroverleggen plaats waarin we met de vertegenwoordigers van de sectoren bespraken welke risico’s, succesfactoren en aandachtsgebieden zij (h)erkennen.
 • In mei analyseerden we de resultaten en reflecteerden we met de zorgpartners.
 • In de zomervakantie hebben we een eerste tussenrapportage gemaakt van de resultaten tot op heden.
 • In september hebben we de incidenttypes geprioriteerd, aan de hand van de in het voorjaar gehouden sessies. Vervolgens vertaalden we de top-6 in scenario’s ter voorbereiding op de doorleefsessies in het najaar. Het gaat om de volgende zes scenario’s:
  o Digitale verstoring
  o Uitval elektriciteit
  o Grote brand in gebouw met niet- of verminderd zelfredzame personen
  o Overstroming
  o Pandemie
  o Incident gevaarlijke stoffen
 • In oktober en november vonden de doorleefsessies met de zorgsectoren plaats.
 • In december en eerste kwartaal van 2024 werken we aan het schrijven van het Zorgrisicoprofiel.

Stagiaire

Tijdens de eerste fase van het opstellen van het Zorgrisicoprofiel hebben wij hulp gehad van een stagiaire: Britt Buijssen.

Inmiddels heeft Britt ons GHOR bureau verlaten. Met een 9 is ze afgestudeerd op het onderwerp van het Zorgrisicoprofiel, waarbij ze een concept Zorgrisicoprofiel gemaakt heeft. Geïnteresseerd naar haar eindwerk? Britt haar eindwerk is hier te vinden.

Voor het Zorgrisicoprofiel hebben we ook een filmpje gemaakt over de achtergrond en het project tot nu toe.

Zorgrisicoprofiel GHOR ZHZ from Veiligheidsregio ZHZ on Vimeo.

 

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging