CaCo

Definitieve invulling CaCo-functie

Be­gin 2024 is het zo ver; de nieu­we in­rich­ting van de func­tie Ca­la­mi­tei­ten Co­ör­di­na­tor (Ca­Co) gaat van start op de meld­ka­mer in Rot­ter­dam. Goed nieuws! Na een pe­ri­o­de van ge­za­men­lij­ke ver­ken­ning tus­sen de Vei­lig­heids­re­gi­o’s Zuid-Hol­land Zuid (VRZ­HZ) en Rot­ter­dam-Rijn­mond (VRR), is het nu dui­de­lijk hoe de func­tie en het team er exact uit gaat zien.

Mis­schien denk je nu; we heb­ben toch al Ca­Co’s op de meld­ka­mer!? Ja­ze­ker, al ge­rui­me tijd wordt er door be­vlo­gen col­le­ga’s in­vul­ling ge­ge­ven aan de rol van Ca­Co op de meld­ka­mer. Dat werd eerst door col­le­ga’s van de meld­ka­mer ge­daan die la­ter wer­den aan­ge­vuld door een flex-pool van­uit VRZ­HZ en VRR me­de­wer­kers. Daar­mee is het ech­ter wel al­tijd uit­ge­voerd als ne­ven­ac­ti­vi­teit, bo­ven­op- of naast een an­de­re func­tie.

CaCo.

Het 24/7 bor­gen van een Ca­Co op de meld­ka­mer was hier­door las­tig. Te­ge­lij­ker­tijd is er in de af­ge­lo­pen ja­ren door an­de­re meld­ka­mers er­va­ring op ge­daan met an­de­re ma­nie­ren om de rol in te vul­len, én wordt er in het meld­ka­mer- én in het in­for­ma­tie­voor­zie­ning do­mein meer en meer ge­vraagd van de Ca­Co.

Van­we­ge de­ze re­de­nen is er ge­werkt aan een nieu­we in­rich­ting. Dat ziet er straks als volgt uit:

  • Het wordt een vol­waar­di­ge func­tie; we gaan op zoek naar een vast team Ca­Co’s.
  • De Ca­Co’s wor­den als func­ti­o­na­ris on­der­deel van het Mul­ti In­tel­li­gen­ce Cen­ter (MIC) en ko­men na­mens de VRR en VRZ­HZ in dienst bij de VRR.

Takenpakket CaCo

Een groot deel van on­ze in­ci­dent- en cri­sis­or­ga­ni­sa­tie krijgt in­di­rect of di­rect met de Ca­Co te ma­ken. Dan is het goed om te we­ten waar de Ca­Co’s voor staan. Het ta­ken­pak­ket van de Ca­Co blijft:

  • Het co­ör­di­ne­ren van het mul­ti­dis­ci­pli­nai­re meld­ka­mer­pro­ces in ge­val van mul­ti-in­ci­den­ten en/of ca­la­mi­tei­ten.
  • En in­for­ma­tiema­na­ge­ment, als on­der­deel van de cri­sis­or­ga­ni­sa­tie, bij groot­scha­li­ge mul­ti-in­ci­den­ten en/of ca­la­mi­tei­ten.

Nieu­we en ver­der te ont­wik­ke­len ta­ken die on­der­deel zijn van de Ca­Co func­tie:

  • Als on­der­deel van het MIC, bij­dra­gen aan ont­wik­ke­ling en ope­ra­ti­o­ne­le in­vul­ling van een ac­tu­eel, in­te­graal vei­lig­heids­beeld.
  • Het be­wa­ken van de con­ti­nu­ï­teit van de meld­ka­mer. Een taak in sa­men­wer­king met de Lan­de­lij­ke Meld­ka­mer Sa­men­wer­king (LMS).
  • En af­han­ke­lijk van de wer­ving en aan­stel­ling, heeft een deel van de Ca­Co’s ook een be­leids­ma­ti­ge rol bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie. Dat richt zich bij­voor­beeld op de ont­wik­ke­ling van sa­men­wer­king, tus­sen par­tij­en en or­ga­ni­sa­tie on­der­de­len op- en met de meld­ka­mer.

Voor de ko­men­de we­ken staat de wer­ving ge­pland. Voor meer in­fo, zie de va­ca­tu­re­tekst.

Ter­wijl het pro­ces van wer­ving, se­lec­tie en op­lei­ding loopt, dan­ken we de hui­di­ge Ca­Co be­zet­ting die on­ze or­ga­ni­sa­ties voor­ziet in de nu nog mooie rol (en kij­ken we uit naar de straks, veel­zij­di­ge func­tie).

Mocht je vra­gen heb­ben? Stel de­ze dan aan Ma­rie­ke Peere­boom (ma­rie­ke.peere­boom@vr-rr.nl) of Jo­nas van Stam (j.van.stam@vrz­hz.nl).

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging