Nulmeting netcentrisch werken

Binnen de veiligheidsregio’s werken we tijdens en in de aanloop naar crises op een netcentrische manier (delen van gevalideerde informatie) samen met onze veiligheidspartners. Deze werkwijze wordt ondersteund door het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

De GHOR Zuid-Holland Zuid maakt ook gebruik van dit systeem. Hiermee informeren wij zorginstellingen over de situatie. Netcentrisch werken wordt ingezet om een gezamenlijk, actueel gedeeld beeld te creëren. In verschillende andere veiligheids- en traumaregio’s is er voor gekozen om een aanvullend crisismanagement systeem voor de (acute) zorgketen te koppelen aan LCMS.

In dit systeem kunnen zorginstellingen -in een afgeschermde omgeving- informatie aanleveren over de eigen situatie en de situatie bij andere zorginstellingen zien. Beschikbaarheidscijfers kunnen hierbij geduid worden. Ook kan informatie over bijvoorbeeld handelingsperspectieven worden toegevoegd.

 

Slaan de handen ineen

In de Traumaregio Zuid-West Nederland hebben de drie GHOR-bureaus en het Traumacentrum de handen ineen geslagen om te bekijken of het huidige gebruik van LCMS voor de Witte Kolom volstaat of dat ook in onze regio behoefte is aan een crisismanagement systeem voor de zorgketen. Om dit te beoordelen wordt in de komende periode een nulmeting uitgevoerd.

De nulmeting netcentrisch werken wordt uitgevoerd in een periode waarin ook andere projecten lopen die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking in de keten van de acute zorg. In de bijgevoegde notitie wordt uitgelegd hoe deze projecten zich tot elkaar verhouden.

Bekijk hier de notitie

Vragen?

Als u naar aanleiding van het voorgaande vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot Linda Morelissen en Pim van Dam.

 

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging