Terugblik

Terugblik op zorgvuldige samenwerking afsluiting Heinoordtunnel en Haringvlietbrug met toekomstgerichte aanbevelingen bij infrastructuurprojecten

In de afgelopen periode is er nauw en constructief samengewerkt tussen alle zorgaanbieders in ROAZ Zuidwest-Nederland en ROAZ Brabant, de GHOR-bureaus in Brabant Midden/West/Noord, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond en Rijkswaterstaat, zowel voorafgaand aan als tijdens de afsluitingen van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel.

Er zijn voorbereidende maatregelen getroffen om de (acute) zorgcontinuïteit zo min mogelijk te belasten. Hoewel de werkzaamheden zoals verwacht tot vertragingen op de weg hebben geleid, met name tijdens de spits, is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de acute zorg niet significant in het gedrang gekomen. Dit is mede te danken aan de genomen ‘beschermingslagen’, met name de praktijkmaatregelen en extra ambulancecapaciteit.

Naast de acute zorg heeft ook de niet-acute zorg veel overlast ondervonden van de afsluitingen. Zo hebben bijvoorbeeld de kraamzorg en thuiszorg moeite gehad om de zorg op tijd te leveren. Ook zorgmedewerkers en patiënten op weg naar geplande zorg hebben veel hinder ervaren, met name in de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee.

Conclusies en aanbevelingen

Naar aanleiding van deze ervaringen zijn er enkele conclusies en aanbevelingen geformuleerd:

  • Zorg in de toekomst voor een zeer vroegtijdige betrokkenheid van de zorgsector door Rijkswaterstaat, waarbij nog kan worden meegedacht over planning, duur en samenhang van werkzaamheden in relatie tot de impact op de acute en niet-acute zorg. Start met een RIVM-bereikbaarheidsanalyse als onderdeel van het voorbereidingsproces van de zorg.
  • Zorg voor meer afstemming over de langetermijnplanning van werkzaamheden van Rijkswaterstaat, ProRail en de provincies, ook over regiogrenzen heen, en betrek de zorgsector bij het bepalen van nut en noodzaak in het licht van de impact op de zorg.

Verder zijn er specifieke aanbevelingen met betrekking tot afbakening van zorg en veiligheid:

  • Maak een duidelijk onderscheid tussen onderwerpen die aan de veiligheidstafel en aan de zorgtafel moeten worden besproken, en behoud daarbij de nauwe samenwerking tussen ROAZ en GHOR.
  • Ga het gesprek aan tussen ROAZ, Rijkswaterstaat en zorgverzekeraars over kostencompensatie voor zorgverlening die formeel geen acute zorg is, maar wel binnen een normtijd en/of 24/7 moet worden geleverd, en die kan leiden tot extra instroom in de acute zorg.

Wat betreft communicatie:

  • De publiekscommunicatie en informatie via radio en TV zijn als adequaat ervaren. Voor een volgend project wordt aanbevolen om binnen het ROAZ uren te reserveren voor projectcommunicatie en daarbij ook een eigen communicatiekanaal op te zetten.

Wat betreft financiële compensatie en afwikkeling:

  • Leg het beleid en proces voor financiële compensatie nu al vast voor de volgende keer.

Al met al zijn er waardevolle lessen getrokken uit deze samenwerking en aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst soortgelijke situaties nog beter het hoofd te bieden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lenny Delsasso via l.delsasso@erasmusmc.nl of Patricia van Roessel-Hultermans via p.hultermans@etz.nl.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging