Terugblik

Unieke samenwerking zorg en veiligheid bij verkeersdrukte door werkzaamheden

Vanaf februari 2023 zorgen werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug voor wegafsluitingen. Ondanks maatregelen om verkeersproblematiek te voorkomen, worden vooral de komende zomer regelmatig extreme verkeersdrukte en files verwacht in Zuid-West Nederland en Brabant. Om ook dan tijdig de juiste hulp en zorg te kunnen verlenen, wordt actief samengewerkt aan bereikbaarheid voor de politie, brandweer en geneeskundige hulpverleners. Ook is er oog voor de algehele continuïteit van de zorgverlening.

De Heinenoordtunnel is volledig afgesloten voor verkeer van:

  • vrijdag 28 april tot maandag 8 mei en
  • van maandag 7 augustus tot vrijdag 1 september 2023.
    Daarnaast is de tunnel tot in 2024 ruim dertig weekenden en nachten afgesloten in één rijrichting. Hulpdiensten hebben dan doorgang door het werkvak of de tunnelbuis voor langzaam verkeer van de Tweede Heinenoordtunnel.

werkzaamhedenDe Haringvlietbrug is gesloten voor alle verkeer van:

  • vrijdag 9 juni tot vrijdag 28 juli 2023, met eventuele uitloop tot 4 augustus.

 

 

Samenwerking om gevolgen te beperken

De Veiligheidsregio’s Midden West Brabant, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond zijn door Rijkswaterstaat (RWS) betrokken bij de procedure en werken actief samen. De nadruk ligt hierbij op de bereikbaarheid van hulpdiensten en mogelijke veranderingen in het risicobeeld. Vanwege zorgen over de bereikbaarheid van zorglocaties en de impact hiervan op de zorgcontinuïteit, hebben de Veiligheidsregio’s RWS gevraagd om ook de zorgsector in de aanloop naar de werkzaamheden specifiek te betrekken.

Bereikbaarheid van zorg

De zorgpartners uit de regio’s, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuid-West Nederland en Brabant en de vier betrokken GHOR Bureaus worden in een uniek samenwerkingsverband nadrukkelijk betrokken bij beperking van de gevolgen van de werkzaamheden. Zij richten zich in het speciaal ingestelde doelgoepenoverleg zorg vooral op bereikbaarheid en toegankelijkheid voor zorgverleners, toegankelijkheid van zorg voor patiënten en bereikbaarheid voor zorgpersoneel. De GHOR-bureaus zorgen voor de verbinding tussen de acties in het zorg- en veiligheidsdomein.

Wim Goudswaard, als manager van de zorgeenheid Acuut van ADRZ in Zeeland betrokken bij het doelgroepenoverleg zorg, licht toe: “Wij krijgen jaarlijks 28.000 patiënten op de spoedeisende hulp. Een klein deel daarvan heeft ook zorg nodig van een academisch centrum en is daarvoor aangewezen op Erasmus MC in Rotterdam. De werkzaamheden hebben een behoorlijke invloed op het vervoer tussen Zeeland en Rotterdam, maar we streven er naar dat de uitkomst voor patiënten niet anders is dan in de normale situatie. In het doelgroepenoverleg zijn mogelijkheden op een rij gezet om dat voor elkaar te krijgen. Momenteel kijken we naar haalbaarheid en proberen we onder meer met onze medewerkers en de Cliëntenraad in beeld te brengen aan welke ondersteunende mogelijkheden wel en geen behoefte is. Door bijvoorbeeld diensten te clusteren of overnachtingen in de buurt mogelijk te maken, hoeven medewerkers van zorgorganisaties bijvoorbeeld minder te reizen. Maar een nadeel is dat dit een behoorlijk impact op hun privéleven kan hebben, waardoor mensen misschien liever kiezen voor de trein. Wat daadwerkelijk aangeboden wordt, wordt nog bepaald en kan ook regionaal verschillen, afhankelijk van de impact.”

Het doelgroepenoverleg besteedt ook veel aandacht aan de situatie van onder meer huisartsen, apotheken, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, verloskunde en kraamzorg. “De betrokken organisaties bekijken de mogelijkheden gezamenlijk en maken afspraken met elkaar. Dat loopt goed”, stelt secretaris van het doelgroepenoverleg Ruud Houdijk. “Een voorbeeld is ontheffing voor de tweede Heinenoordtunnel, waarmee zorgverleners in urgente situaties toch snel bij een patiënt kunnen komen. Momenteel analyseert het RIVM de gevolgen voor de rijtijden van de ambulances naar patiënten, naar de SEH en acute verloskunde, de rijtijden van de GGZ-crisisdienst en de rijtijden van cliënten naar de huisartsenpost. Hoe lang duurt het bijvoorbeeld om een patiënt vanaf een bepaalde plek bij de spoedeisende hulp te krijgen terwijl je te maken hebt met omleidingsroutes en files? Aandachtspunt is dat ook de terugweg langer duurt en ambulances dus ook langer dan gebruikelijk niet beschikbaar zijn. Daarom bekijken we of ook op de terugweg vluchtstroken of de tunnelbuis voor langzaam verkeer van de Heinenoordtunnel kunnen worden gebruikt. Ondanks de goede samenwerking en maatregelen kunnen we vertraging niet helemaal voorkomen. Maar gezamenlijk doen we er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.”
De maatregelen zoals voorgesteld door het doelgroepenoverleg zorg, zijn in de week van maandag 6 februari 2023 besproken. Maatregelen waarmee kosten zijn gemoeid, worden voorgelegd aan RWS.

Tips voor weggebruikers

Om de impact van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, wordt verkeersdeelnemers geadviseerd waar mogelijk thuis te werken, samen en buiten de spits te rijden en bij het plannen van vakantie rekening te houden met de afsluitingen.

Meer informatie

Voorbeeldbrieven, posters en kaartmateriaal om medewerkers en cliënten te informeren zijn te vinden in deze toolkit. Verder zijn op de website van het Traumacentrum veel gestelde vragen en antwoorden te vinden met specifieke informatie voor de zorg en tips voor maatregelen die zorginstellingen en zorgaanbieders zelf kunnen treffen.
Algemene informatie over de werkzaamheden en de actuele planning en tijden van de afsluitingen zijn te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging