proef

Proef met ‘verkennende ambu’ vanuit HAP een succes

Het blijkt zinvol wanneer de Huisartsenpost (HAP) één ambulanceverpleegkundige vooruit stuurt naar een patiënt die misschien ambulancezorg nodig heeft, maar misschien ook niet. Tijdens een proef die de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en Huisartsenpost DrechtDokters gedurende een jaar hielden, is gebleken dat in de meeste van dergelijke twijfelgevallen geen ambulance hoefde te komen.

De vooruitgestuurde ambulanceverpleegkundige kon in die gevallen vaststellen dat de patiënt ook veilig onder de hoede van de huisarts kon blijven. Door deze werkwijze kan in de toekomst de patiënt vaker in één keer de juiste zorg krijgen, terwijl voorkomen wordt dat schaarse ambulances onnodig uitrukken.

Met de proef werd in feite een nieuw type zorgverlener tussen de HAP en de ambulancezorg geïntroduceerd, die in de praktijk dus een nuttige scharnierfunctie blijkt te vervullen. De ambulanceverpleegkundige rijdt in een personenauto met volledige ambulance-uitrusting en wordt aangeduid met de naam Rapid Huisartsgeneeskunde, kortweg Rapid HAG. Hij of zij werd tijdens de proef ingezet op meldingen waarbij de HAP normaliter uit voorzorg een ambulance zou oproepen om naar de patiënt te gaan, omdat het op basis van de melding ernstig en acuut zou kunnen zijn. Door de Rapid HAG te sturen, werd enerzijds geen risico genomen, maar anderzijds ook niet meteen een volledige spoedambulance met twee hulpverleners in beslag genomen.

proef

Op de foto (www.ravzhz.nl) v.l.n.r. een van onze ‘Rapid HAG’-collega’s, een HAP-triagiste en een huisarts van de HAP bij de auto waarmee de verkennende ritten worden uitgevoerd.

Bij de 919 inzetten van de Rapid HAG tijdens het proefjaar (september 2020-september 2021), konden maar liefst 545 van de bezochte patiënten thuisblijven. In die gevallen zou voorheen een ambulance zijn uitgerukt zonder dat dit noodzakelijk was. Het voordeel van de Rapid HAG is dat hij of zij met spoed en voorrangssignalen kan rijden en – indien het wél ernstig en acuut is – meteen kan beginnen met het bieden van ambulancezorg. Maar de Rapid HAG heeft tevens de expertise om te beoordelen of de situatie veilig genoeg is om de huisarts op een later moment te laten langskomen, of om de patiënt te adviseren zelf de HAP, de huisarts of een andere hulpverlener te bezoeken of raadplegen. Dat scheelt dus ambulanceritten en daarmee capaciteit en geld.
Patiënten bleken zeer positief over het bezoek door de Rapid HAG en voelden zich serieus genomen, zo bleek uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL. De huisartsen en triagisten van Huisartsenpost DrechtDokters konden na de proef de Rapid HAG al bijna niet meer wegdenken. Ook de ambulanceverpleegkundigen zelf zijn in meerderheid positief, al zouden sommigen graag nog meer deel willen uitmaken van het beslisproces op de HAP. Daarnaast bestaat bij de partijen behoefte aan een betere afbakening van de zorgvragen waarbij de Rapid HAG van meerwaarde kan zijn. De meest voorkomende klachten waarbij een Rapid HAG ging kijken, waren vermoedens van hartproblemen: deze vormden circa de helft van de inzetten.

De Rapid HAG heeft ook specifieke kennis om verwarde personen te kunnen beoordelen en hen eventueel direct te verwijzen naar een opvanglocatie van Yulius. Ook deze GGZ-instelling was daarom een partner tijdens de proef. Zorgverzekeraars droegen de kosten van de proef, waaruit ook naar voren is gekomen dat een forse besparing haalbaar is door niet onnodig een ambulance te sturen. De betrokken partijen gaan nu samen verkennen of en hoe de Rapid HAG een blijvende voorziening wordt.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging