Ontwikkelingen bureau GHOR

Belangrijke ontwikkelingen: dit betekent het voor de GHOR

De ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio – en daarmee ook de GHOR – zijn veelvuldig. Zo waren we intensief betrokken bij COVID-19 en waren (en zijn) we nog steeds betrokken bij de asiel- en Oekraïne crisis.

Verder heeft het Rijk de Wet veiligheidsregio’s geëvalueerd en de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg opgesteld. Deze contourennota richt zich op interregionale, nationale en internationale risico’s en crises en bevat een schets voor een vernieuwing van de organisatiestructuur en de samenwerking tussen de hierbij betrokken partijen.

Daarnaast heeft het Rijk, in het licht van de recente crises, besloten dat de veiligheidsregio’s meer geld krijgen vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. Door deze extra gelden zijn er binnen de Veiligheidsregio ZHZ extra functies bijgekomen. Dit zorgt voor aanwas van nieuwe collega’s en interne verschuivingen. Het kan dus zijn dat u in de komende periode nieuwe gezichten bij ons te zien krijgt.

ontwikkelingen

Bij elkaar genomen zijn deze ontwikkelingen een goede voedingsbodem voor verandering: meer geld, evaluaties en andere vormen van crises die bij de Veiligheidsregio belegd zijn. Hierbij geldt wel als kanttekening: een contourennota is nog geen wet, dus wellicht verandert daar nog wat in.

Ontwikkelingen bij GHOR Zuid-Holland Zuid

De GHOR ZHZ kan zich hierdoor verder ontwikkelen en wil dat ook heel graag. Bij deze ontwikkelingen gebruiken we de ervaringen die we hebben opgedaan in de recente crises. We hebben in ieder geval extra aandacht voor:

    1. Het tot stand brengen van een Geneeskundig Beeld
    2. Het maken van een gezamenlijk zorgrisicoprofiel
    3. Het behouden en versterken van ons uitgebreide netwerk
    4. Doorontwikkelen van crisisbeheersing
    5. Samenwerken op landelijk niveau

Om dit te bereiken werken we samen binnen de Veiligheidsregio, maar zoeken ook daarbuiten de samenwerking met de juiste partners. Dat zijn vaak onze zorgpartners in de brede zin van het woord, maar net zo vaak ook het ROAZ of onze buurregio’s.

Hieronder vertellen we meer over de eerste twee aandachtspunten:

Geneeskundig Beeld

Ook het project Geneeskundig Beeld doen we niet alleen. Voor ons spelen het ROAZ, onze buurregio’s en zorgpartners een belangrijke rol, maar ook regionale en landelijke samenwerkingsplatformen en structuren zoals het MIC en het KCR2. Een weg vinden in alle informatie, deze op de juiste manier visualiseren en duiden en delen met alle betrokken partners (en andersom) is hierin van groot belang.

Zorgrisicoprofiel

Een project zoals het Zorgrisicoprofiel staat niet op zichzelf. Het opstellen hiervan vindt plaats in samenwerking met lokale zorgpartners. Daarnaast trekken we samen op met de veiligheidsregio’s Zeeland en Rotterdam-Rijnmond en bundelt het ROAZ de drie zorgrisicoprofielen tot een gezamenlijk zorgrisicoprofiel voor de regio Zuid-West Nederland. Verder houden we rekening met landelijke afspraken. Alle regio’s gebruiken eenzelfde methodiek, zodat we kunnen vergelijken en gezamenlijk doorontwikkelen en prioriteren. Vanuit het project Zorgrisicoprofiel sluiten we ook aan bij het project voor het updaten van het Regionaal Risicoprofiel. Kijk op deze pagina voor meer informatie over het Zorgrisicoprofiel.

Hoe nu verder?

Waar we met ons traject en alle wijzigingen eindigen? Dat weten we nog niet. We weten wel dat het een interessante zoektocht is. Een zoektocht die we met elkaar zullen moeten doen. Waarin we zaken gaan proberen die tot vernieuwing zullen leiden, maar ook zaken waarvan we leren dat ze niet succesvol zijn. Dit doen we naast onze gebruikelijke activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld oefenen, GHOR4all of evenementenadvies.
Via deze website houden we u op de hoogte!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging