Wat zijn de wettelijke taken van de GHOR?

De wettelijke grondslag van de GHOR-taken ligt in de Wet op de veiligheidsregio’s (WVR, artikel 1 en 32-34) en de Wet publieke gezondheid (Wpg, artikel 6-8).

Op grond van de WVR is de GHOR belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De begrippen coördinatie en aansturing hebben betrekking op de warme fase (ten tijde van rampen en crises), terwijl regie betrekking heeft op de koude fase (voorbereiding en afhandeling).
De Wpg gaat in het bijzonder in op de taken van de GHOR in het geval van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, of een nieuw subtype humaan influenzavirus waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat.

De GHOR is en doet echter meer dan de zojuist benoemde artikelen. Zo heeft bijvoorbeeld de Veiligheidsregio als geheel (waarvan de GHOR onderdeel uitmaakt) nog meer taken, waaraan de GHOR een bijdrage levert.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging