Hoe ziet de opschalingsprocedure (GRIP) er uit?

Bij een complex incident moeten hulpverleners van de diverse hulpverleningsdiensten snel kunnen omschakelen naar één multidisciplinaire organisatie.

GRIP 1

Wanneer bij de bestrijding van een incident meerdere disciplines betrokken zijn en er structurele coördinatie en eenhoofdige leiding nodig is, wordt er opgeschaald naar GRIP 1. Er wordt dan een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht. Dit is vaak op of nabij het incident terrein. Vanuit de GHOR ZHZ neemt de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) hieraan deel.

Bekijk hier het CoPI filmpje

GRIP 2

Heeft het incident ook effecten op de omgeving en is er inzet van de hulpdiensten buiten het brongebied nodig, dan wordt er opgeschaald naar GRIP 2. Er wordt dan een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingericht. Vanuit de GHOR ZHZ neemt de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) hier aan deel. Op afstand houden zij zich bezig met het bestrijden van de effecten van het incident en ondersteunen zij het CoPI.

Bekijk hier ROT filmpje

De Sectie GGDGHOR ZHZ is in deze fase actief betrokken bij de bestrijding van het incident, onder leiding van de ACGZ.

Bekijk hier het filmpje van de Sectie GGDGHOR ZHZ

GRIP 3

Wanneer bestuurlijke betrokkenheid noodzakelijk is, is dat de reden om op te schalen naar GRIP 3. Er komt dan een Beleidsteam (BT) bijeen in de betrokken gemeente. Namens de GHOR ZHZ kan de Dienstdoende Directeur Publieke Gezondheid (DDPG) plaatsnemen in het team.

Bekijk hier GBT en RBT filmpje

GRIP 4 EN 5

Indien het incident gemeentegrens overschrijdend is, zal er opgeschaald worden naar GRIP 4. Er komt dan een Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeen. Namens de GHOR ZHZ sluit de DDPG hier bij aan. Is het incident Veiligheidsregio overschrijdend? Dan wordt er opgeschaald naar GRIP 5.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging