Hoe ziet de crisisorganisatie GGDGHOR eruit?

Commando Plaats Incident (CoPI)

Het gaat hier om de operationele leiding op de plaats van een incident, uitgevoerd door een multidisciplinair team. Vanuit de GHOR ZHZ neemt de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) zitting in dit team. De OvD-G gaat over de aansturing van de geneeskundige hulpverlening in het brongebied.

Bekijk hier het CoPI filmpje

Regionaal Operationeel Team (ROT)

Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten, die de inzet van hun operationele diensten in het effectgebied (op afstand) leiden, in overleg met het CoPI. Vanuit de GHOR ZHZ neemt de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) zitting in dit team. De ACGZ geeft leiding aan de Sectie GGDGHOR en stemt multidisciplinair af met de andere Algemeen Commandanten uit het ROT.

Bekijk hier ROT filmpje

Sectie GGDGHOR

De Sectie GGDGHOR heeft een belangrijke taak in de informatie-uitwisseling binnen de geneeskundige keten en tussen de keten en de overige hulpdiensten. Eveneens heeft de Sectie een belangrijke rol op het gebied van advisering ten aanzien van bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, de inzet van psychosociale hulpverlening en de effecten van gevaarlijke stoffen op de gezondheid.

Bekijk hier het filmpje van de Sectie GGDGHOR ZHZ

Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam (GBT of RBT)

Dit team ondersteunt de burgemeester(s) van een getroffen gemeente(n) om op bestuurlijk niveau sturing te geven aan de bestrijding van de gevolgen van een ramp. Vanuit de GHOR ZHZ neemt de Dienstdoende Directeur Publieke Gezondheid (DDPG) zitting in dit team. Deze adviseert de burgemeester over zaken die betrekking hebben op de GHOR in relatie tot het multidisciplinair optreden. De DDPG geeft direct leiding aan de ACGZ.

Bekijk hier GBT en RBT filmpje

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging