Alerimus en RIVAS oefenen GRIP1 incident

Vandaag vindt de jaarlijkse familiedag plaats in een verpleeg- en verzorgingsinstelling. De deelnemers van de familiedag staan op het punt van vertrekken richting een partyschip voor een rondvaart. Het aantal deelnemers aan de familiedag ligt rond de zestig personen en de parkeerplaats staat overvol. Maar dan…kortsluiting in de technische ruimte in de hal, met brand op de begane grond als gevolg. Door de meldkamer wordt al snel groot opgeschaald (GRIP1), waardoor de CoPI-bak ter plaatse komt om de hulpverlening ter plaatse te coördineren. Ook het Crisisbeleidsteam (CBT) van de zorginstelling wordt bijeengeroepen om intern de crisis te bestrijden.

Liaison in het CoPI
Dit is het startscenario waarmee op 21 november werd geoefend bij de locatie in Numansdorp van Alerimus en bij de locatie in Hardinxveld-Giessendam van RIVAS op 27 november. Tijdens deze dagen, die werden georganiseerd door Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in samenwerking met de zorginstellingen zelf (daarbij ondersteund door Cuijpers Consultancy bv), oefende de CoPI-bemanning vier keer op een dag. Oefenleider van de oefeningen Jeroen Peeters: ‘Het CoPI-team werd steeds aangevuld met een liaison vanuit de zorginstelling waar het incident zich afspeelde. Deze liaison is de linkingpin tussen CoPI/hulpverleningsdiensten en het CBT van de zorginstelling en dit is daarmee dus een cruciale rol. Aangezien deze rol voor hen nog redelijk nieuw was, werden zij continu geschaduwd door een GHOR-collega, die hen tijdens en na de oefening van de noodzakelijk tips voorzag.’

RIVAS CoPI oefeningTijdens enkele van de CoPI-oefeningen, oefende het voltallige CBT van de instelling ook werkelijk mee. Het op locatie beoefenen van de interactie tussen het CoPI en het CBT, met tussenkomst van de liaison van de zorginstelling, werd door beide teams als zeer waardevol ervaren. Hans Muller (Veiligheidscoördinator RIVAS): ‘Ik kijk terug op een zeer leerzame dag, zowel voor de teamleiders die als liaison aan het CoPI hebben deelgenomen, als voor het CBT. Het CBT heeft al vaker geoefend en het was goed om te zien dat aspecten die tijdens voorgaande oefeningen als leerpunten werden meegegeven, nu ook daadwerkelijk werden toegepast. Deze prestatie was een echte teamprestatie van het CBT.’

Terugblik
Door zowel de Veiligheidsregio, als de zorginstellingen zelf, wordt teruggekeken op een zeer geslaagde dag.
Uiteraard zijn er Alerimus CBT teamtijdens de oefeningen voor het RIVAS en Alerimus ook aandachtspunten naar voren gekomen. Dit leidt onder meer tot aanpassing van de zorgcontinuïteitsplannen. Ook Rook van Gameren (Veiligheidscoördinator Alerimus) houdt een goed gevoel over aan deze dag: ‘Vanuit de deelnemers heb ik veel positieve berichten ontvangen. Het was voor hen een leerzame dag, die weer mooie aanknopingspunten biedt om verder mee aan de slag te gaan. We mogen met z’n allen dan ook trots zijn op het resultaat.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging