Kwaliteitsdenken in de genen van ‘de GHOR’

Op 19 september jl. heeft de GHOR de tussentijdse HKZ certificering succesvol doorlopen. Zonder bevindingen en met mooie woorden zoals kwaliteitsdenken is de audit van ons kwaliteitssysteem door de auditoren van DNV afgesloten.

De auditoren spraken hun bewondering uit over hoe het kwaliteitssysteem en denken, ondanks de opeenvolgende langlopende crises en de organisatorische veranderingen, overeind zijn blijven staan.

kwaliteitsdenkenIn de terugkoppeling werd benoemd dat het kwaliteitsdenken in de genen van ‘de GHOR’ zit en werd in het bijzonder de ‘rode draden analyse’ naar aanleiding van de diverse corona-evaluaties, als ware een meta-reflectie, geprezen.
De uitkomsten van deze analyse zullen de aankomende periode opgepakt en geborgd worden binnen de GHOR. Hiernaast zal de analyse breed worden uitgedragen binnen de organisatie, aangezien verschillende punten generaliseerbaar zijn. Met dank aan de GHOR collega’s Linda Morelissen en Pim van Dam die het hele auditgesprek voorbereid hebben en zich hebben ingezet om kwaliteit op de agenda van de GHOR te houden.

Positieve punten namens de auditor

  • Samenvattend: gesteld kan en mag worden dat de GHOR ZHZ een niet alleen volwassen, maar ook robuust kwaliteitsmanagementsysteem hanteert (en onderhoudt); het PDCA-denken en -handelen is a.h.w. ingedaald, is onderdeel geworden van het DNA van de organisatie.
  • De GHOR ZHZ is in staat in gelijktijdige en grootschalige crises (COVID, Oekraïne, crisisnoodopvang) adequaat en planmatig te opereren, en daarbij tevens te kunnen (blijven) reflecteren: – op onderdelen, via evaluatie en reguliere rapportages, en – op metaniveau, vgl. de zgh. rode-draden’ analyses.
  • Ook aan de (groei van) de samenwerking in de crisisstructuur (GHOR, onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, en de GGD ZHZ) wordt expliciet aandacht besteed. Dit richt zich o.m. op cultuuraspecten.
  • Daarbij loopt het primaire proces door (OTO, planvorming, advisering).
  • Mooi is bijvoorbeeld ook dat de directiebeoordeling (management review/systeem-beoordeling) nu op een zodanig tijdstip wordt ingepland en uitgevoerd dat uitkomsten kunnen bezinken en worden meegenomen in de zgh. Jaarplandag op 30 september 2022.

Verbeterpunten namens de auditor

Tekortkoming Categorie 1, 2 en/of Observaties:

  • geen.
Wat is een HKZ norm?

De HKZ norm biedt een duidelijke structuur om een kwaliteitsmanagementsysteem voor de eigen organisatie in te richten. HKZ is een branchespecifieke norm, in dit geval voor de zorgsector, en is gebaseerd op de ISO 9001 norm.
Er bestaan verschillende normen onder HKZ, waaronder een norm specifiek voor de GHOR. De norm bevat verschillende onderwerpen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de werkprocessen continue onder de aandacht is. Er wordt gewerkt met een gesloten kwaliteitscyclus (PDCA-cyclus). Deze cyclus zorgt er onder andere voor dat bij veranderingen of afwijkingen van eerdere werkwijzen of afspraken, de GHOR deze evalueert, aanpast en verbetert, zodat de kwaliteit van het werk aansluit bij hetgeen onze partners van ons vragen.

Trots op kwaliteitsdenken

De GHOR Zuid-Holland Zuid is sinds 2005 HKZ gecertificeerd. Met dit certificaat voldoet de GHOR eveneens aan de eisen gesteld in de norm ISO 9001:2015. Een HKZ certificaat is drie jaar lang geldig. Elk jaar vindt er een tussentijdse audit plaats, en na drie jaar een audit hercertificatie voor een nieuw certificaat.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging