GHOR jaaroverzicht 2017

GHOR jaaroverzicht 2017

Mede namens de medewerkers van het team GHOR bied ik u hierbij het jaaroverzicht 2017 van de GHOR Zuid-Holland Zuid aan.

Terrorismegevolgbestrijding (TGB) heeft als een rode draad door het gehele jaar gelopen. In 2016 zijn wij als GHOR gestart met dit onderwerp onder de aandacht te brengen binnen onze keten. Met oefeningen en bijeenkomsten is daar in 2017 volop gevolg aan gegeven. Hulpverleners, die als eerste te maken krijgen met slachtoffers bij een aanslag, hebben geleerd van de ervaringsdeskundigen die betrokken waren bij de aanslagen in Brussel. Samen met onze partners is het ‘geneeskundig draaiboek voor hulpverlening na een terroristische aanslag’ gemaakt. Hierin zijn afspraken vastgelegd en is aangegeven wie welke rol heeft ten tijde van een gebeurtenis waarvan we hopen dat die zich nooit zal voordoen.

Binnen de VRZHZ is in 2017 een multidisciplinaire werkgroep gestart om te zien wat er allemaal al georganiseerd is op het gebied van TGB. De GHOR heeft een actieve bijdrage geleverd om daar haar procedures toe te lichten en verbanden/samenwerkingen op te zoeken. De input vanuit de ketenpartners en medische deskundigen is daarin meegenomen.

Behalve TGB hebben een aantal andere onderwerpen, naast het ‘gewone werk’, onze extra aandacht gekregen. Te weten:

  • de verspreiding van de jodiumtabletten en het meedenken over nooddistributie van deze tabletten,
  • het trainen van geneeskundige liaisons in het CoPI,
  • hercertificering van ons kwaliteitssysteem.

Bekijk hier het jaaroverzicht 2017

Ik ben heel trots dat het team GHOR en de crisisorganisatie GHOR ook in 2017 voldeed aan het vereiste kwaliteitsniveau. Dit is beloond met de HKZ hercertificering.

Via deze weg dank ik iedereen die in 2017 een bijdrage heeft geleverd om met elkaar de GHOR werkzaamheden uit te kunnen voeren. In 2018 staan wij weer voor de volle 100% klaar om samen met onze ketenpartners de genees- en gezondheidskundige hulpverlening in de regio te organiseren.

Met vriendelijke groet,
GHOR Zuid-Holland Zuid

K. van Hengel
Directeur Publieke Gezondheid

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging